Havila Champion (ex Smit-Lloyd 123)

Anchorhandling tug supply vessel

Havila Supply Co.

A. Louwen